Tüm yönleriyle "Geçici Vergi"

Geçici vergi nedir, geçici vergi kimlerden alınır, oranları nelerdir, cezaları nasıldır?...

Tüm yönleriyle geçici vergi kavramı.

Gerçek usule göre gelir vergisine tabi tutulmuş ticari kazanç sahipleri, serbest meslek erbapları cari vergilendirme döneminde elde ettikleri gelir vergisinden mahsup edilmek üzere cari dönemde üçer aylık olmak üzere yılda dört kez tespit edilen kazançları üzerinden mükelleflerin vergilendirilmesidir. Bu vergilendirme Vergi usul kanunun 103. maddesinde yer alan tarifelerle gelir vergisinin ilk gelir dilimi olan %15 oranında matrahtan düşülerek mükellefler vergi öderler. Kurumlar vergisi mükellefleri ise normal tarife olan %20 oranında geçici vergi öderler.

Geçici vergide maksat, ölüm var kalım var sen gel yıl sonunda (Cari vergileme dönemi sonu) ödeyeceğin vergiyi gel peşin ver sonra ödediğin vergiyi düşeriz der devlet mükellefe.

Geçici Vergi'nin mükellefleri:
 • Ticari kazanç sahipleri
 • Kurumlar vergisi mükellefleri
 • Serbest meslek kazanç sahipleri
Kimler, hangi durumda Geçici Vergi ödemezler?
 • Kazançları Basit Usule göre vergilendirilen mükllefler
 • Yıllara yaygın inşaat ve onarma işlerinden elde edilen kazançlar
 • Noterler
Geçici Vergi Dönemleri :

  Hesap Dönemi takvim Yılı Olanlar İçin ele alınan yukarıdaki tablo dışında  özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler için ödeme dönemleri, beyan ve ödeme tarihleri tabloya paralel olarak özel hesap dönemi başlangıcından itibarem üçer aylık dönemlerde hesaplanır.

  Geçici Vergi'nin kapsamı ve kazancın tespiti: Geçici vergide dönemsellik esası geçerli olup, Vergi Usul Kanununda yer alan ticari kazanç ve serbest meslek kazançlarının tespitinde yer alan hükümler burada da aynen geçerlidir.

  Ayrıca Kanunda belirtilen değerleme ile ilgili hükümler geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle uygulanır. Vadesi gelmemiş senet ve benzeri alacaklar ve borçlar değerleme günü kıymetine göre tespit edilip vergiye konu edilir. Yıllık olarak seçilen maliyet tespit yöntemi geçici verginin hesaplanmasında aynen geçerlidir. 

  Yıl sonunda hesapları gider eklenecek olan amortisman tutarı dönemlere bölünerek geçici verginin matrahından düşülür.

  Geçici vergide %10 olarak kanunlarda belirtilen yanılma payı aynen geçerli olup mükellefin %10'u aşan eksik vergi beyanında Re'sen veya İkmalen uygulanan geçici vergi tarhında yanılma payı dikkate alınmaz.

  Geçici vergi tahakkuk etmiş fakat ödenmemiş ise yıl sonunda belirlenen gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmesi mümkün değildir. Ödenmeyen verginin düşülmesi söz konusu değildir. Böyle durumda ödenmeyen geçici vergi terkin yoluyla kurumlar vergisi için 1 Nisan'a gelir vergisi mükellefleri için 1 Mart'a kadar geçen süre itibariyle gecikme zammı uygulanır.

  Geçici vergide kurumlar vergisi oranı: %20
  Geçici vergide gelir vergisinin oranı: %15

  Burada şu da ortaya çıkıyor ki; Gelir ve Kurumlar vergisine karşı mükellefler uygulamada yıllık kazançları üzerinden vergilendirilememekte. Kurumlar vergisi ve gelir vergisi esasen geçici vergi mükellefleri için yıllık değil vergi yılı içerisinde üç aylık gelir veya kazançlar üzerinden alınan bir vergi.

  Hiç yorum yok

  ►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.