Muhasebe - Hukuk Terimleri Sözlüğü

Muhasebecilik, mali müşavirlik ya da hukuk işlerinde yardımcı olabilecek, kaynak niteliğinde pratik sözlük.  Çünkü bu meslekleri icra etmek her ne kadar birikim ve kariyer istese de yasal sorumlulukları ce sonuçları açısından mesuliyetleri de bir o kadar da önemlidir. Bundan dolayı özellikle burada verilen terimleri, kavramları  iyi bilmek gerekmektedir.

Her kelimeden ziyade iş ve hukuk dünyasında en çok karşı karşıya kalınan terimleri bir arada bu sözlükte bulabileceksiniz. Mesleki terimler sözlüğü zaman içinde daha da zenginleştirilip hizmetinize sokulacaktır. Eklemek istediğiniz kavramları mesaj yada e-posta yoluyla ulaştırabilir bu hizmete katkıda bulunabilirsiniz. A
 
AHZ :   Tahsil etme, tasarrufuna dahil etme
AİDİYET :    Bağ, ilgili olma
AKAMET(AKİM) :    Neticesiz, sonuçsuz
AMME :   Kamu, devlet
ARÎYE (ARİYET)    Geri verilmek üzere alınan
ARZETMEK :   Açıklamak, sunmak
AVDET :   Dönme, geri gelme
AYNİYAT  :  Kullanılmaya ve harcanmaya elverişli taşınabilir para değeri olan varlıklar
AZL  :   İşinden ve görevinde ayırmak

 B

BAKAYA :    Fazlalık, artakalan
BANİ :   Yapan, kurucu
BUTLAN :   Geçersiz olan

 C

CARİ :   Geçerli olan, akıcı
CELB :   Çekmek götürmek
CİZYE :   Vergi, harç
CÜZ :    Bölüm, kısım

 D

DAİN :   Borç veren
DERC :   Dâhil etmek, içine almak
DERMEYAN  :  Alenen, ortada olan
EHVEN  :  En zararsız
EMTİA  :  Ticari mal

 F

FASİD :   Doğru olmayan
FERAGAT  :  İsteğinden ve hakkında vazgeçmek
FESH  :  İptal etmek ortadan kaldırmak

 H

HACZ (HACİZ)  :  El koyma
HADİM : Hizmetli, hizmet eden
HAİZ  :  Sahip olma, sahip olan
HAZİRUN  :  Mevcut olan
HİBE  :  Bağışlamak
HİLAF :   Karşı karşıya, zıt olan
HİTAM  :  Nihayet
HÜLASA :   Sadeleşmiş, özet
HÜKÜM  :  Karar
HÜKMİ-ŞAHIS  :  Şahıs gibi işlem gören
HÜSNİNİYET :   İyi niyet

 I

ISKAT :   Hükümsüz hale getirmek

 İ

İBRA  :  Kesinleştirmek, sağlamlaştırmak
İBRAZ  :  Göstermek, beyan etmek
İCAR  :  Kiraya verme
İCBAR :   Zor olan, zorlama
İCMAL  :  Özetlemek, özet
İÇTİHAD  :  Birden fazla kişinin ortak fikri
İFA  :  Yerine getirmek
İFLAS  :  Ödeyememe hali
İFSAD :   Bozmak, karıştırmak
İFŞA  :  Gizli olanı açığa vurmak
İHDAS  :  Yeni bir şey yapmak
İHLAL  :  Zarar verme
İHTAR  :  Uyarma, hatırlatma
İHTİLAF  :  Anlaşmazlık, uyuşmazlık
İHTİMAM  :  Özenmek
İHTİYAT  :  Yedek
İKMAL  :  Bitirmek, tamamlamak
İKRAZ  :  Ödünç vermek
İKRAZAT  :  Borç verilen para
İKTİBAS  :  Bir şeyi azaltarak yada kısaltarak almak
İKTİFA  :  Yeterli kabul etmek
İKTİZA  :  Gerekli olan, ihtiyaç
İLGA :   Feshetmek
İLLİYET  :  Sebep aramak
İLTİMAS  :  Haksız olarak yardım etme
İMHA  :  Yok etme, ortadan kaldırma
İMTİNA :   Yerine getirmemek
İNFİSAH :   Fesholmak, bozulmak
İN'İKAT  :  Akdetme, sözleşme
İNKITA  :  Kesmek, bitirmek
İRAD  :  Gelir, kazanç
İRTİKAB :   Hakkı olmayan bir şeyi hile ile elde etmek
İSTİAB  :  Kaplamak, toplamak
İSTİFA  :  Affını istemek
İSTİLZAM  :  Gerekli olmak
İSTİNKÂF  :  Reddetmek
İTA  :  Vermek
İTFA  :  Borcun ödenerek bitimi
İVAZ  :  Karşılık olarak verilen şey

 K

KABZ  :  Tahsil etmek
KARZ   : Borç,ödünç
KEBİR  :  Büyük
KIDEM  :  Zaman olarak daha önce olmak
KIYAS  :  Karşılaştırmak

 L

LAĞV :   Hükümsüz, iptal etmek

 M

MAHCUZ :   Haciz edilmiş
MAHSUB  :  Kaydedilmiş, sayılmış
MALULİYET  :  Hastalık sakatlık
MAMÜL  :  İmal edilmiş işlenmiş
MER'İ  :  İcra edilen, hükmü geçen
MESNED  :  Dayanak
MESÜL  :  Sorumlu
MEŞRU :   Doğru
META  :  Tüccar malı
MEVCUD  :  Var olan, hazır bulunan
MEVZUAT  :  Mevcut kanun ve kurallar
MEZAD  :  Artırma ile yapılan satış
MEZKÛR  :  Zikredilmiş bulunan
MİZAN  :  Ölçü
MUAMELE  :  İşlem
MUAYYEN : Belli olan
MUCİP  :  Sebep olan
MUĞLÂK :   Anlaşılması zor
MUHAMMEN  :  Tahmin edilen, oluşan ortalama değer
MUHTASAR  :  Özetlenmiş
MUHTELİF  :  Çeşitli
MUHTEMEL  :  Olası
MUHTEVA  :  İçinde olan şeyler
MUKABİL  :  Karşılık
MUKAVELE  :  Sözleşme
MUKAYYED  :  Kayıt altına alınmış
MUKİM  :  Bir yerde devamlı oturan
MUKTEDİR  :  İş gücü yeterli olan
MUKTEZA  :  Lazım olan
MUNTAZAM  :  Düzenli
MUNZAM  :  İlave edilen
MURAHHAS  :  Herhangi bir kuruluş adına yetkili olarak gönderilen kimse
MURAKIB :   Teftiş eden
MURİS  :  Miras bırakan kimse
MUTABAKAT :   Anlaşmaya varma, hem fikir olma
MUTAD  (mutat)  :  Alışkanlık hali devamlılık seyri
MUTEBER :   İnanılır
MUVAZAA   : Var olmayan bir durumu varmış gibi göstermek amacı ile yapılan anlaşma
MÜBADELE  :  Bir şeyin başka bir şeyle değişmesi
MÜBAYAA :   Satın alma
MÜCAVİR  :  Yakın çevre, komşu
MÜCBİR  :  Zorlayan
MÜFLİS  :  İflas eden
MÜKTESEB  :  Elde edilmiş
MÜLGA  :  Terk edilmiş
MÜNFESİH  :  Dağılan hükümsüz olan
MÜNDERECAT  :  İçerik, kapsam
MÜNHASIR  :  Tek bir şeye ait olan özellik
MÜBHEM  :  Kesin olmayan
MÜSADERE  : Kanun gücü ile zorla alınan
MÜSECCEL  :  Tescilli, kayıtlı
MÜSTAHSİL  :  Üretici, yetiştiren
MÜŞTEKİ  :  Şikâyetçi
MÜTEADDİD  :  Birden fazla
MÜTEALLİK  :  Alakalı
MÜTEMMİM  :  Tamamlayan
MÜTESELSİL  :  Zincirleme, takip eden
MÜZAKERE  :  Bir işi önceden danış görüşmek

 N

NAKİT  :  Hazır para
NAKTEN  :  Para olarak
NARH  :  Yiyecek maddelerine belediye tarafından konulan fiyat
NATIK  :  Beyan eden, söz eden
NİSBİ  :  Belirli bir ölçüye göre
NİSBET  :  Münasebet, ölçü

 P

PAY :   Hisse
PERSONEL :   Bir işte çalışanların hepsi.
PEŞKEŞ :   Başkasının malını başka birine vermek.

 R

RAYİÇ  :  Güncel, sürümü olan
RED  :  Geri çevirme
REEL  :  Gerçek, hakiki
REHİN  :  Bir şeyin yerine garanti olarak tutulmuş
RESEN  :  K sağlamak, önde olabilme isteği
RESMİ :  Devlet tarafı, ciddi
REŞİD  :  Olgun yetişkin
RİAYET  :  Tabi olmak, uymak
RÜCHAN  :  Diğerlerine karşı öncelikli
RÜCU  :  Geri dönme

 S

SARAHAT  :  Belirgin olma
SARF  :  Harcama, masraf
SARİH   : Açık ortada olan
SEHVEN  :  Yanılmak suretiyle
SELAHİYET  :  Yetki
SİCİL  :  Kayıt tutulan bölüm

 Ş

ŞAMİL  :  Kapsam, kaplayan
ŞERH  :  Açıklamak, açmak
ŞİFAHEN  :  Sözle, konuşmak sureti ile
ŞÜMUL  :  İçine almak

 T

TAAHHÜT   : Yüklenmek, söz vermek
TAAHHÜTNAME  :  Yüklenilen yada söz verilen işin yazılı hale gelmesi
TAAMMÜDEN  :  Bile bile, isteyerek
TAHAKKUK  :  Gerçekleşme
TAHDİD  :  Sınırlamak
TAHKİK  :  Doğruluğu araştırmak
TAHKİKAT  :  İnceleyen, araştıran
TAHKİM  :  Hakem atamak
TAHLİYE  :  Boşaltmak
TAHMİL  :  Yüklemek, taşımak
TAHRİBAT  :  Bir şeyin aslını bulmak
TAHRİF  :  Haksız fayda sağlamak için yazılı metin üzerinde düzeltme yapmak
TAHRİFAT  :  Bozmak, kalemle karışıklık yapmak
TAHSİL :   Para almak
TAHSİSAT  :  Şahıs veya kurum için ayrılmış para veya mal
TAHVİL  :  Borç senedi
TAKAS  :  Alacak ve vereceklerin doğrulayarak biri birinin yerine sayılması
TAKDİR  :  Bedel teşkili ile kıymet vermek
TAKSİM  :  Paylama, bölme
TAKSİR  :  Kusur, hata
TALİ  :  İkinci dereceden
TANZİM  :  Düzenlemek, sıralamak
TARİK  :  Vazgeçmek, bırakmak
TASDİK  :  Doğruluğunu kabul etmek
TASFİYE  :  Hesap kapatma, temizleme
TASHİH  :  Düzeltmek
TASNİF  :  Sınıflandırmak
TAZMİN  :  Zararın karşılanması
TEAMÜL  :  Olağan iş işleyiş
TEATİ  :  Yapılacakları karşılıklı yapmak
TEBELLÜĞ  :  Anlayıp almak
TEBERRU  :  Bir şeyin karşılıksız verilmesi
TEBLİĞ  :  Bildirmek
TECİL  :  Ertelemek
TECZİYE  :  Cezalandırma
TEDAVÜL  :  Geçerlilik
TEDİYE  :  Ödemek
TEHİR  :  Geciktirme
TEKABÜL  :  Karşılığın olması
TEKZİB  :  Yalanlamak
TELİF  :  Eser hakları
TEMLİK  :  Mal sahibi yapmak
TENZİL  :  İndirim, ıskonto
TERETTÜB  :  Lazım olan
TEREKE  :  Ölüm sonrası kalan malların hepsi
TERKİN  :  İptal etmek, silmek
TESCİL  :  Kayıtlı halde olma
TESELLÜM  :  Verilen bir şeyin kayıt altına alınması
TESELSÜL  :  Zincirleme
TEVDİAT  :  Emanetler
TEVDİİ  :  Bırakma, emanet etmek
TEVSİK  :  Belgelendirme
TEYİD  :  Doğrulamak

 Ü

ÜSTAD  :  Bir şeyin en üstü, mesleklerde en iyi olma

 V

VEKÂLET  :  Birisi adına iş görme
VELAYET  :  Veli olan

 Y

YEVMİYE  :  Günlük gündelik

 Z

ZİLLİYET :   Koruyucu olma
ZİLYED  :  Sahip, sahiplik
ZİMNEN  :  İma yolu ile,açık olmayan

  İLGİLİ YAZILAR                                                                                                                   


Kaynak: Mustafa Şeyhoğlu muhasebe.net
mesleki terimler sözlüğü ekonomi sözlüğü ansiklopedisi muhasebe sözlüğü muhasebe terimleri hukuk terimleri hukuk sözlük lügat büyük erkonomi terim

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.