Teminat senetleri hakkında bilinenler, bilinmeyenler

teminat seneti


Hatırı sayılır bir kesim teminat senetinin ne olduğu ne işe yaradığı, ticaret kanunu, icra iflas ve borçlar kanununda ne gibi hükümleri olduğunu bilmiyor. Bu sebeple ticari hayatta sıkça teminat senetleriyle karşılaşılıyor ve altına imza atılıyor.

Bu senet yüzünden borç altında kalanlardan tutun da evine icra gelene kadar bir çok eve tabiri caizse ateş düşüyor.

Teminat seneti hakkında biraz bilgi vererek konuya başlayıp, hangi hallerde kullanıldığına ve nerede kullanılmaması gerektiğini örnekleriyle açıklamaya çalışalım.

Teminat seneti nedir ?


Türk ticaret kanununda ve borçlar hukukunda kıymetli bir evrak niteliği taşıyan belgeler arasında yer almayan teminat seneti sözleşme güvencesi çerçevesinde iş ve hukuk hayatında yaşam bulan önemli bir ticari, hukuki belgedir.

Bir anlaşma uyarınca işin, verilen sözün, mal veya hizmetin eksiksiz tamamlanacağını, taahhüdün sorunsuz yerine getirileceğini aksi taktirde şöyle bir sorumlulukla karşı karşıya kalacağını beyan eden tarafın imzaladığı şartlı-bedelli senete teminat seneti denir.

Ticari hayatta duyulan ve sık sık karşılaşılanın dışında aslında teminat senetleri bankalara kredi talebinde bulunanların alacak senetlerini (Borç seneti) teminat (Bir nevi kefil) olarak sundukları senetlerdir.

Teminat Seneti ile Borç Seneti arasındaki fark nedir?


Teminat seneti bir sözleşmeye güvence olarak ileri sürülen sözleşme konu olan iş eksik veya hiç yapılmazsa karşı tarafın zararnı tazmin etmek üzere karşılıklı menfaat ilkesine göre hazırlanmış güvence belgesidir.

Borç seneti herhangi para veya mal borcuna ilişkin vadesi, tutarı belirlenmiş tarafların bilerek, isteyerek vardığı anlaşma üzerine ödeme sözü niteliği taşıyan imzalı kıymetli evrak, bonodur.

Teminat seneti nasıl düzenlenir?


Öncelikle teminat senetlerinde olmazsa olmazı anlatarak konuya başlayalım. Teminat senetlerinde senetin teminat seneti olduğu açıkça belirtilmeli, senete atıf yapılmalı, ayrıca teminat senetine konu olan iş sözleşmesi de hazırlanıp her nüshalarının da taraflarda olması sağlanmalıdır.

Maddeler halinde sıralarsak:

1-) Senetin vade kısmına "Teminat Senetidir" ibaresi yazılmalıdır.
2-) Senetin ön yüzüne "Şu sözleşmeye konu olarak hazırlanmıştır " denilmeli,
3-) Senetin arka yüzüne (Ciro edilen bölüme) Hangi konu için teminat senetinin hazırlandığı özetlenmelidir.
4-) Özet kısmında "-şu,şu anlaşma üzerine bu teminat sözleşmesi hazırlanmıştır, sözleşme konusu tamamlandığında teminat senetinin hükümleri geçersizdir, ciro edilemez" notu borçlunun güvenliği açısından yazılması önemlidir.
5-) Rakamı yazılmayan, kısaca boş senete atılan imzalar borç doğursa da  yasal değildir. Tarafların bilgisi halinde doldurulmalıdır. Alacaklı, işveren tarafından tutarı boş bırakılan senetler imza için talep edilemez. Boş bırakılıp sonradan doldurmak aynı zamanda suçtur.

Yukarıdaki ana şartlar dışında hazırlanmış teminat senetleri ya bildiğimiz borç doğuran senetlerdir ya da geçersizdir.

Teminat Senetine Örnek:

senet örnek

Yukarıdaki senet örneğinde normal borç senetinden teminat seneti hükmü kazanması için bu belge üzerinde bazı eklemeler yapmak gerekecektir. Hiçbir bilgi yer almasa bile fatura, makbuz, ayrıntılı sözleşmelerle ispat kısmen mümkün olsa da borçlunun kendini sadece anlaşma yaptığı konu ile ilgili sorumluluğunu sınırlandırma asıl amaç olmalıdır.

Ön yüzde sol tarafta gösterilen yere teminat senetinin konusu hakkında kısa bir not düşebilirsiziniz. Mesela:

İş bu bono, XX araç satışından kalan bakiyenin XX TL'lik vadesi ödendiğinde aracın tesliminin gerçekleşeceğini gösteren teminat senedidir.

Ön yüzden ayrıca arka tarafa (ciro edilen kısım) - "Bu senet XXX iş akit sözleşmesinde taraflardan XXX kişinin yükümlü olduğu ileri belirtilen zamanda belirtildiği şekilde yapılacağına dair teminat olarak düzenlenmiştir. İçeriği dışında kullanılamaz, devredilemez, sözleşme dışı işlemlerde ve sözleşmenin tamamlandığı anda geçersizdir" şeklinde ibare eklenmelidir.

Sadece senet üzerinde "Teminat Senetidir" ibaresi yeterlimidir?


Senet üzerine yazılacak olan bu ibare tek başına seneti teminat seneti olma hüvviyetini kazandırmaz. Teminat Senetidir, Devredilemez, Ciro edilemez ibareleri tek başına geçersiz, hiç yazılmamış kabul edilir.

Gerek mahkemeler, gerekse yargıtay senete konu olan anlaşmanın hükümlerini ararlar. Ayrıntılı  bilgi verilmişse yargıtayın teminat seneti olarak kabul ettiği kararlar mevcut olsa da detaylı bir sözleşmenin seneti işaret eden maddelerin varlığı en önemli delil ve ispat yoludur.

Burada önemli olan husus; bedeli ödendiği halde tahsile konulan teminat senetlerinin ödendiğine ilişkin delil sunulabilme olanağının bulunması konusudur. Yapılan ödemelerle ilgili tahsil makbuzu, fatura, banka dekontu çok önemlidir.

Tek Taraflı Menfaat Doğuran Teminat Senetleri :


Tek taraflı menfaat doğuran T. Senetlerine genelde iş başvuruları, iş sözleşmeleri, kira, alım satım ve devir işlemlerinde yapılan T. senetlerinde ciro olaylarında karşılaşılmaktadır.

Borçlunun rızası dışında müeyyideler içeren teminat senetlerinde ciro veya icra yoluyla tahsillerde menfi tespit davasıyla senetin sorumluluğu dava konusu edilerek geçersiz hale detirilebilir. Diğer bir husus, senette ve arkasında teminat olduğunu ileri sürebilecek delil ve senet dışında teminat senetini işaret eden ayrı bir sözleşmenin varlığının ispatı yeterli olacaktır.

Teminat Senetlerinde İcra takibi ve Haciz işlemleri:


Alacaklı açısından Teminat Seneti:

Mesela Bir firmadan 100 adet ticari mal sipariş ettiniz. Parasını peşin ödemeniz gerekti. Ve siz malın istediğiniz ölçüde ve kalitede olması, eksik, bozuk olması durumunda kendinizi güvence altına almak için senet imzalattınız. Karşı taraf ise senetin sipariş edilen mallar için belirtilen zamanda, şekilde ve kalitede olmak koşulu ile teminat seneti olduğu notunu düşerek seneti imzaladı.

Mallar istenilen zamanda gelmedi üstelik kalitede de sıkıntı var. İade talep ettininiz, değiştiririz dediler. Bunu da yapmadılar...

Alacaklı için Sonuç: Elinizde mal sipariş ve teslim formları, varsa fatura, tahsilat makbuzu ile teminat senetinin karşılığı gelen tutarın tahsilini yargı yoluyla isteyebilirsiniz.

Borçlu Açısından Teminat Seneti:

A firmasından mal aldınız ya da hizmet anlaşması yaptınız. Bedeli tamamlandığı halde karşı firma anlaşmaya uyarınca hazırlanmış teminat senetini tahsil için icraya vermiş, başkasına ciro etmiş olabilir...

Burada ilk olarak menfi tespit davası açılarak borcun aslında nereden kaynaklandığını ispat etmeniz gerekiyor. Haciz işleminde eşyanızı veya mallarınızı kurtarabilmek, durdurma yapabilmek için belli bir oranını %30 civarı yatırarak haczi bir süre dondurup zaman kazanmalısınız. Ayrıca senetin bağlı olduğu sözleşmeyi delil olarak sunarak bunun kambiyo alacağı niteliğinde değil, şartları olan bir akitten kaynaklanan güvence bedeli olduğunu elinizdeki sözleşme, tahsil makbuzları ve faturalarla ispat etmeniz çok kolaydır. 

İş Başvurularında Teminat Seneti


İş başvurularında ve iş sözleşmelerinde imzalanan/imzalatılan sözleşmelerde de durum pek farklı değildir. Bu gibi sözleşmelerde işverenin talep ettiği teminat adı altındaki senetlere bağlı iş akdinden kaynaklanan bir senet olması sağlanmalı, bu akdin nüshasının bir örneği işçide de bulunmalıdır. İşten ayrılma, kovulma, hastalık, kaza gibi durumlarda firmaların seneti icraya, tahsile vermesi sık karşılaşılan bir durum olsa da aslında tek taraflı menfaat doğuran sözleşme vasfı taşıdığından hukuksuz bir işlemdir. Burada borçlunun bunu ispat etmesi yükümlülüğü doğmakta mahkemede ispat ettiği takdirde uğradığı maddi ve manevi zararı tazmin-talep hakkı da bulunmaktadır.

Sözün özü firmaların verdiği işi, malı ve sorumluluğu güvence altına almak için talep ettikleri teminat sözleşmeleri karşılıklı iyiniyet ve açıklık ilkeleri var oldukça hukuka uygun, tek taraflı olduğunda ise hukuksuz bir işlemdir.

İşe başlarken dikkat edilmesi gerekenler:

Sizden imza atmanızı istedikleri senetin miktarı yazılı olmalı, teminat seneti olduğu açıkça belli olmalı ve ayrı bir sözleşmede teminat senetinin geçerlilik koşulları yazılı olup önce okunup bir nüshası sizde kalacak şekilde imza atmalısınız.

Sözleşme var, teminat diye teminat seneti işaret edilmemiş, belirtilmemiş, imzalatılan senette vade yazılmışsa bu iyiniyetin istismarı niteliğine girme tehlikesi arz etmektedir.

Bu şartlar haiz olduğu müddetçe teminat senetleri borç seneti hükümleri taşımamakla beraber senetin devri, cirosu da mümkün değildir.

Senetlerde Haciz, Ödeme Emri gelirse ne yapmalı?


1-) Borcunuzda, borç miktarında borçlunun itirazı yoksa 10 gün içinde ödeme yapılmalı,
2-) Senetteki şekil şartları borçlunun rızası dışında hazırlanmış, imza kendisine ait değilse 5 gün içinde,
3-) Takibin dayanağı kambiyo senedi niteliklerine haiz değilse 5 gün içinde,
4-) Borca konu olan bononun tutarının itfa (ödeme), zamanaşımı inkar varsa yine 5 gün içinde dilekçeyle icra mahkemesine başvuru yapılmalıdır.

Aksi takdirde: 10 gün içinde mal beyanı vermek, itiraz reddedilirse reddedildiği tarihten 3 gün sonra mal beyanı vermek gerekmektedir. Mal beyanı hiç vermemek hapis cezası gerektirir.

İmza itirazınını reddi (haksız yere inkar) halinde %10 ek ceza hükmü uygulanır.

115 yorum:

 1. Yararlı bilgiler.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. BİR ŞİRKETTEN YAPTIĞIM İŞ KARŞILIĞI OLARAK TEMİNAT SENEDİDİR YAZILI 10 ADET SENET ALDIM.ŞİRKET MÜDÜRÜ ŞAHSİ İMZASINI VE ŞİRKETİN MÜHRÜNÜDE KEFİL OLRAK ATTI.ORTADA SÖZLEŞME YOK BANA BU BİR TEMİNAT SENEDİDİR HAK TALEP EDEMESSİN DİYOR.BENİ AÇIKÇA DOLANDIRMAK VE PARAMI VERMEK İSTEMİYOR.NE YAPABİLİRİM

   Sil
 2. *SÖZLEŞME OLMADAN TEMİNAT SENEDİ DÜZENLENEBİLİR Mİ?
  *BU SENET TEMİNAT SENEDİ OLARAK MI YOKSA BORÇ SENEDİ OLARAK MI KABUL EDİLİR?
  *SÖZLEŞMESİZ TEMİNAT SENEDİ YAPILABİLİYORSA; SENEDİN, TEMİNAT SENEDİ OLARAK GEÇERLİLİK KAZANABİLMESİ İÇİN ÖZET KISMINA NASIL BİR İBARE BELİRTMEM GEREKİR?

  YanıtlayınSil
 3. Sözleşme olmadan teminat senedi eksik, delil niteliği zayıftır. Makalede de değinildiği gibi sözleşme şart.

  Özet kısmına şu, şu sözleşmeye istinaden yazılmıştır denilir. Aksi olursa gene evrak kıymeti , delil özelliği zayıflar.

  YanıtlayınSil
 4. bu senet yanlış düzenlenmiş olabilir mi ? Nezaman ödenmesi gerekiyor yazmıyor temitan senedidir yazan yerler de normalde tarih yazması gerekmiyor mu ?

  YanıtlayınSil
 5. Düzenlenen teminat senedi ile ilgili olarak küçük bir düzeltme yapmak isterim.Senet üzerinde yetkili mahkeme olarak Türkiye mahkemeleri hkararlaştırılmış.Ancak bu HMK açısından mümkün değildir.Kanun belirli veya belirlenebilir olmalıdır demektedir.Saygılarımla.

  YanıtlayınSil
 6. teminat senedine ait bir iş sözleşmesi bulunmamaktadır,senedin üzerinde beliirli bir rakam vardır fakat tarih kısmı boştur.Senedin üzerinde teminat senedi dir ibaresi bulunmaktadır.Bu senedin bir geçerliliği var mıdır?
  Noterden senedin iadesini istiyorum anlamında bir protesto çekilirse senet tarafıma iade edilirmidir?

  YanıtlayınSil
 7. @Adsız

  Menfi tespit davasıyla daha olumlu sonuç alırsınız. Noterden yapılan bir protestonun yaptırımı pek mümkün değil.

  YanıtlayınSil
 8. @tygtyg makalede anlatıldığı gibi teminat senedi borç senetinden farklıdır.

  YanıtlayınSil
 9. TEMİNAT SENEDİ ile ilgili kaynakça nedir acaba? Bu hususu ele almış kitap pek göremedim ben.

  YanıtlayınSil
 10. sözleşme yapıp teminat senedi alarak topraktan bir daire aldık.25 bin peşin kalanı daire teslimi olarak anlaştık.6 ay içinde daireyi teslim edecekti.fakat mütahit 5 ay geçmesine rağmen binaya başlamadı ödediğimiz 25 bin tl yide geri ödemedi.bu durumda ne yapmalıyız?yardım edin.bu şekilde birçok insanı kandırmış.bu tip insanlar cezasız kalmamalı.

  YanıtlayınSil
 11. @Adsız

  Sözleşmede 6 ay ibaresi, iş başlama ve bitiş süresi yer alıyorsa 6 ayın bitmesine mukabil menfi tespit davası açın. Avukat yardımı dava sonucunu sizin yararınıza olumlu etki yapacaktır. Sözleşmelerin ve senetin hükmünü ve gücünü küçümsemeyin. Yazılı olduğu müddetçe hakkınızı sonuna kadar ararsınız ve geç de olsa alırsınız.

  YanıtlayınSil
 12. Sayın Yetkili, İsatanbul da bir A firmasına alt taşeron olarak olarak sözleşme yaparak işe başladık. İşe başlarken teminat senedi verdik ama senet de bunun teminat senedi olduğunu belirtmedik ve senet de hem taril 11. 08 .2011 hemde bedeli nakden olarak ( cahillik ) yazdık. Fakat A firmasının yükleniciliği işveren tarafından fesh edildi ve şantiyeden uzaklaştırıldı. Aralarında alacak davaları açıldı. Bizde paralarımızı işverenden alma yoluna gittik. A firması bizi muhatap kabul etmedi ve elindeki çek ve senetleri teminat olarak verilen tahsil yoluna gitti. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor ? saygılarımla mehmet esen mehesen@yahoo.com

  YanıtlayınSil
 13. Ali AKDOĞAN1 Ekim 2012 11:52

  @mehmet esen Avukata gidin menfi tespit davasıyla startı verin yalnız iyi bir avukat olsun. kazanırsınızç

  YanıtlayınSil
 14. Arac kiralama isi ile ugrasiyorum. Musterilere sozlesmeye bagli teminat senedi imzalatiyorum. Bu senet bos oluyor cunku kira suresince sigorta ve kaskonun karsilamadigi hallerde (ornegin alkollu kaza vb.) Olusacak magduriyetin ne kadar masrafa yol acacagi belli degil. Sizin yazdiklariniza gorede bos olmamali deniliyor. Bize oneriniz ne olur acaba? Mail: oto@balikesiroto.con

  YanıtlayınSil
 15. @Hakan ÖZIŞIKLIOĞLU Teminat senetinin arkasına onu bağlayan bir sözleşmeye istinaden aracın toplam değeri üzerinden bir rakam belirlenip şu sözleşmeye istinaden düzenlenmiştir denmesi yeterlidir.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Cevabiniz icin tesekurler ancak soyle bir durum var. Senette sadece aracin degeri uzerinden bir rakam yazmak yeterli olmayabiliyor. Nedeni ise sahis alkollu kaza yapsa cift tarafli bir kaza olsa hem kendi aracimiz hem karsi tarafin aracinin masrafi ayrica eger olum var ise manevi tazminat talepleri olacak yani sadece aracin degeri birsey ifade etmiyor.

   Sil
  2. Merhaba araba kiralamacıdan iki günlük bir araba kiraladım arabayı kiralarken bana boş bir senet imzalatıldı, arabayı iki günün ardından sorunsuz bir şekilde teslim ettim araç kiralamacısı bana senedi trafik cezasının gelebilme ihtimalinden dolayı senedi 15 gün sonra vereceklerini söyledi 15 günün ardından kiralamacının yanına gittiğimde bana senedi kaybettiğini söyledi bu durum herhangi bir soruna yol açar mı ne yapmam gerekiyor lütfen acil cevap bekliyorum...

   Sil
 16. @Hakan ÖZIŞIKLIOĞLUKarşı tarafın masrafları için araç sigortası zaten iş görüyor. Alkollü olarak yapılan kazalar gene sizi bağlamaz çünkü suçların şahsiliği ilkesi vardır. Teminat sözleşmesine eklenecek böyle bir madde yeterlidir. Araç değerini aşan sözleşme hüküm olarak mahkemece olumsuz değerlendirilebilir.

  YanıtlayınSil
 17. Acil yardimci olabilir misiniz? Kredi ile ev satin aldik. Evin %86 bittigi icin eksper raporuna gore banka kredinin tamamini vermedi. Ev sahibi ve emlakci bu durumda kalan borcumuzu teminat senedi olarak imzalatti fakat sozlesmede yok senette tarih belirtilmedi. Asil sıkıntımız ev insaat halinde oldugu icin muteahhit ile ev sahibi arasindaki anlasmazliktan dolayi muteahhit evin yapimini tamamlamayacagini soylemektedir. Bu durumda ev sahibi senedi ciro edebilir mi yani evin tamamlanmamis olmasindan dolayi bizim magduriyetimiz nasil giderilir yardimci olabilir misiniz? Simdiden cok tesekkurler...

  YanıtlayınSil
 18. @akel Sözleşme yapılmaması sizin için dezavantaj.

  Müteahhit imzalanan teminat sözleşmesini ciro edemez.

  Fakat burda önemli husus senet üzerinde teminattır ibaresi yazıldı mı? Yazılmadıysa normal borç seneti hükmüne döner. O zaman mahkemede şahitler üzerinden ancak hakkınızı arayabilirsiniz.

  YanıtlayınSil
 19. oncelıkle kolay gelsın sene 94 de babam bır senet yapmıs para tutarı mark olarak babamı bız 2008 kaybettık dun elımıze bu senetler gectı ama senet duzenlemesı 2001 yazıyo ve son odeme tarıhı 2009 bu durumdan hıc haberımız yok ve markı euro uzerınden hesaplayıp faız eklemısler bu durumda bızım napmamız lazım su anda odeme emrı geldı bızden bu parayı alabılırlermı acaba....

  YanıtlayınSil
 20. @atakan Senet 90'lı yıllarda düzenlendi üzerinde 2001 yazıyor diyorsunuz, mark değil euro olmuş evrakta tahrifat durumu olabilir. Hakim bu zamana kadar nerdeydin der alacaklıya.

  Açık senet imzalanmışsa durum zorlaşır. İşiniz çok karışık iyi bir avukat bulun.

  YanıtlayınSil
 21. Merhaba,
  Firma sahibiyim ve "konsinye" mal/ürün aldığım "satıcı firma"ya, teminat senedi vermem gerekiyor.
  Aramızda herhangi bir sözleşme yok. Kendisi, tarafıma güvenerek; ilk malı/ürünü bana teslim etti. Ancak sonrasını, doğal olarak garantiye almak istiyor ve kendisini haklı buluyorum.

  Satıcı firmaya vermeyi istediğim, teminat senedi üzerine ne yazılmalıdır?
  Teşekkür ederim.

  YanıtlayınSil
 22. @Adsız Normal Senet üzerine yukarıda anlattığımız şekil şartları sağlanarak ödeme günü kısmına teminat senetidir ibaresi eklenmeli ve bu senete ilişkin de teminat sözleşmesi hazırlanmalıdır.

  Çünkü teminat senetini normal borç senetinden ayıran husus anlaşmaya ilişkin güvence seneti olması durumudur.

  Sözleşmede senetin şu ticari ilişki için şu şartlar yerine getirilirse/getirilmezse diye maddeler yazılmalıdır. Bu maddelerden kasıt ise tarafların yükümlülükleridir.

  YanıtlayınSil
 23. slm işten kendi istegimle ayrıldım ama paramı alamıyorum 3.000 tl yakın alacagım var senet istesem teminat senedimi yoksa borç senedimi mantıklı ödeme süreleri kısa tutmak mantıklı galiba yardımlarız için şimdiden tşklr...

  YanıtlayınSil
 24. merhaba
  özel bi şirkette yönetici olarak çalışıyorum mağaza sayımı yapıldı sayılan adet bır kağıda yazılaram mağazayı teslim aldıgıma daır ımza alındı bunu yanı sıra tarıhsız 5.000 tl lık senet ımzalamam ıstendı tekrar sayım yapıldıgında eksık cıkması durumunda kullanılacagı soylendı fakat senette tarıh ve sırkete daır neden olduguna daır hıc bır yazı yok ısvrenım tarafından farklı sekılde kullanılması mumkunmudur

  YanıtlayınSil
 25. merhaba bir şirkete 20000 tl verdim buna mukabil paramı çalıştırıp her ay bana 1250 tl vercek bunun karşılığında teminat olarak nasıl bir senet almalıyım yardımcı olurmusunuz teşekkürler..

  YanıtlayınSil
 26. Bİr Arkadaşıma 15 bin tl borc vereceğim kendi işini kurmak için,arkadaş da olsa bu devir de aslında kimseye güvenmemek gerek ancak bu konu da laf ağızdan bir kere çıktı..kendisi sözleşme vb. teminat senedi yada borc senedi hazırlayalım dedi .
  Bu konu da fikir verebilecek varmı ? 1-2 yıl süreyle en azından elimizde delil olabilecek bir evrak ?

  ;Teşekkürler

  YanıtlayınSil
 27. merhabalara bir arkadaşıma araç kiralamada kfil oldum boş senede imza attırdılar ve sonrasında arkadaşım kaza yaptı rentecar bana bu borcun ödemesi senin elinde deyip 12.000 tl lik senede yazı yazmış ve doldurmuş bende magdur oldugum için bu sendedi borcu ödeyemiyorum kaza yapan kişi belli ama parası benden çıkıcak
  1.kaza yapan ben deilim arkadaşım
  2.senette kefil olarak benim imzam var.
  3.aracın rentecar kaskosu ve araç rentecarcının annesinin üzerine.
  4.ben mahkemeye başvurup kefillikten kurtulabilirmiyim
  lütfen yanıtlayın

  YanıtlayınSil
 28. @mehmet Kaza yapan arkadaşınız borcu üslenmediği müddetçe senetten sorumlusunuz ne yazık ki. Burada önemli olan husus, senete imza atarken senete konu olan bir sözleşme imzaladınız mı?İmzaladıysanız elinizde bir nüshası var mı? Bunlar yoksa kaza yapandan sonra birinci derecede muhatap sizsiniz. Son olarak boş senete imza atmak için hangi gerekçeniz vardı?İyi niyetin olmadığı bir koşulda o boş senet kaza olmasaydı bile sizin aleyhinizde kullanılabileceğini unutmayın. Konu ciddi bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederim.

  YanıtlayınSil
 29. ben bir arkadaşa bankadan kredi çektim yanlız ödeme sıkıntısından dolayı gecikmeye uğradı icraya gitmemesi için yeniden yapılandırma yaptık ve bu konuyla ilgili senet yapmak istiyorum senette ne yazmam gerekiyor

  YanıtlayınSil
 30. Merhabalar benimde bir sorum olucak. Ben 2013 de bir ise basladim ise baslarken bana bir araba tahsil edildi bu araca karsilik senet aldilar 35 bin tutarinda bir senet fakat 3 ay icinde firma iflas etti isten ayrildim benim senedimi patronum cirolayip bankaya teminat olarak verip kredi cekmis.senedi firmaya yazmami istemisti. Ben suan firmaya borclu gorunuyorum bankaya verdigi senedi banka benden tahsil etmek istiyor 2 yil oldu odeyemiyorum ve ne yapicagimi bilemiyorum lutfen cevap yazarmisiniz gercekten ne yapicagimi bilemiyorum

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Doldurduğunuz senet borç seneti formatında hazırlanmışsa senetin ciro edilmesinde bir yanlışlık bulunmamakta. Senete konu; arabayla ilişkin bir sözleşmeniz bulunmakta ise şayet bir avukattan destek almanızı tavsisye ederim.

   Sil
 31. bir işyeri açmak süretiyle bir işyeri kiraladık. dükkan sahipleri 2 kardeş hak sahibi. 1 büyük kardeş ile kira sözleşmesini 3+2 yıl olarak ayarlandık. ilk yıl kirayı peşin olarak verdik.ve diğer 4 yıl için 4 ayrı senet kira bedelince 10 000 tl ve 1 tane hasar olması durumunda diye 2 tl olarak verdik. 5 ay sonra ortağım ailevi sebelerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. borçlarda benim üzerime kalınca. bende işyerini ağabeyime devrettim. kira sözleşmesinin yeni metnini dükkan sahibi 2. kardeş ile tekrar yeniledik ( 1 büyük kardeş sağlık problemleri dolayısyla ilgilenemedi ve 2. kardeşde herşeyde söz sahibi)ve dükkan sahibide imzaladı onayladı. kira bedelini düşürdük.6500 tl üzeriden yeni kontrat yaptık abim için ve ben ağabeyime devrettim. senetleri almadık.senetler 1. kardeşde duruyordu. 5 ayını b,z kullandık geri kalan 7 ay ödenmiş kira bedeli abim benim borcumdan düştü. ve o 7 ay da o kullandı. 1 yıl dolduğu zaman abim kira ödemeleri yapıyordu. konuşmuşlar kira taksitlerini elden vermiş. şimdi dükkan sahibi abimden dükkanı boşaltmasını istiyor( haber aldık başka bir şahıs ile daha yüksek bir fiyata anlaşmış. benim sorum şu. benim üzerimden abimi tehtid ediyor ve senetleri mahkemeye vermekle tehdit ediyor. abimi iş yerinden çıkartabilirmi. bu sürecten sonra biz nasıl bir yol izleyebiliriz.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Olay mahkemeye intikal ettiğinde elinizde kira sözleşmesi, kiraların ödendiğine dair makbuz ve gelecek yıllara ait kira vaadine ilişkin teminat seneti delil hükmünde elinizi güçlendirecektir. Kira kontratınızın bittiği tarihe kadar yasal olarak sizi işyerinden zizin rızanız olmadan çıkaramaz.

   Sözleşme ve senete atıfta bulunan evraklar mevcut değilse senetler borç seneti hükmündeyse borçlu taraf statüsünde olacaksınız.

   Sonuç olarak yazılı evrak varsa eliniz güçlenir şayet yoksa yasal olarak hakkınızı aramak sizin için zorlaşacaktır.

   Sil
 32. Merhabalar
  İki buçuk sene önce bir firmada plasiyer olarak işe başladım. İşe başlamadan önce 100.000 TL değerinde bir senet imzalattılar tarih kısmı boş bırakılmıştı yalnız senede teminat senedi yazılıp yazılmadığını net hatırlamıyorum. iki buçuk sene sonra işten ayrıldım eleman olarak çalıştığım firmanın şahsıma ait şahıs firması kurarak bayiliğini aldım fakat nakit çalışmak üzere anlaştık hiçbir şekilde açık hesabım yok aldığım ürünlerin tamamını firma ürünleri göndermeden nakit ödüyorum fakat senedi vermek istemiyorlar. İleride herhangi bir sıkıntı çıkar mı? yada sıkıntı çıkmaması için ne gibi bir önlem almamız gerekir yardımcı olursanız sevinirim.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Seneti vermiyorlarsa o senete konu olan ve sizin haklarınızı koruyan bir sözleşme yapın. Onu da yapmıyorlarsa ileride sıkıntı yaşamamanız adına avukatınız vasıtasıyla ihtar çekerek konuyu yargıya taşımanızı tavsiye ederiz.

   Sil
 33. elimizde bulunan toki dairesi için sözleşme yaparak senet verdik. karşılığında araba verecekti onun içinde bir sözleşme yaptık ancak senedin ön yüzüne değilde arka yüzüne teminat içindir yazdık ve not düştük. sonra araç sahibi başka çıktı araç elimizden gitti senet ve sözleşmeyi alıp ortadan kayboldu ve dava açacağını duyduk. şu an senedi icraya koymuş benim ne yapmam lazım.

  YanıtlayınSil
 34. elimizde bulunan toki dairesi için sözleşme yaparak senet verdik. karşılığında araba verecekti onun içinde bir sözleşme yaptık ancak senedin ön yüzüne değilde arka yüzüne teminat içindir yazdık ve not düştük. sonra araç sahibi başka çıktı araç elimizden gitti senet ve sözleşmeyi alıp ortadan kayboldu ve dava açacağını duyduk. şu an senedi icraya koymuş benim ne yapmam lazım.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Senetin dışında olan sözleşme (varsa senetin fotokopisi) ile avukat yardımı ile konuyu yargıya bir an önce intikal ettirmeniz gerekmekte.

   Sil
  2. benim hangi davaları açma hakkım var hukuki olarak

   Sil
  3. menfi tespit davası - Olumsuz tespit davası

   Sil
 35. tapusuz bir evi noterden teminat karşılığı alsam sonunda tapu alamazsam bu teminat geçerli olurmu

  YanıtlayınSil
 36. Merhabalar eşim arabamizi rentacar verdi ve arabayi kullanan kişi 3 milyara yakin trafik cezasi yedi ve bunu ödemedi eşimde seneti alıp fiyati yazip avukata verdi..Sizce paramizi alabiirmiyiz.cocugun üzerinde hiç bisey yok.babasindan alabilirmiyiz.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Söz konusu kişinin senete tabi borcu hususunda sözleşmeye bağlı babasını kapsayan bir madde veya kefillik yoksa borcun tahsilini babasından ifa etmeniz zor görünüyor.

   Sil
 37. Merhaba NUMAN bey ben bir bankadan 10bin tl kredi çektim ve esnaftım kmaj denilen artı para hesabım vardı bide kredi kartım toplamda 25bin olan borcumu banka benden senet almış ama ben hiç senet imzalattırdıklarını hatırlamıyorum ama imzalar benim fakat üstünde yazan şey sonradan doldurulmuş gibi geldi bana size bir örneğini atıcaktım ama meilınız varsa atıcam senet normal senet değil tek imzalı ve sol altta ödeyecek yazıyor birde tanzim tarihi ve yeri tarihinde o bankaylada ilişkim yoktu şimdi ben itiraz etmek istedim bana icra dairesi senetlere itiraz edemezsin gid dava aç dedi.isterseniz senetlerin fotokopisini atıp bir baskın sizbile diyeceksiniz nasıl almışlar böle bişey diye meilım. servet_atakan@hotmail.com yardım edersemisiniZ.SAYGILARIMLA...

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Söz konusu senet muhtemelen banka kredisi veya kredi kartı başvurusu evraklarıyla beraber imza attığınız evrak olma ihtimali yüksek. Senetlerde itiraz idarenin dediği gibi davayla olmaktadır. Bu gibi durumlarda bizim beyanımız ancak yol gösterici olmaktan öteye gitmemekte. Bu sebeple mutlaka bir avukattan destek almanız sizin menfaatinize.

   Son olarak imza atmadığınızı düşünüyorsanız şu makalemize de göz atmanızı tavsiye ederim. Boş kağıda imza atmanın hukuki sonuçları

   Sil
 38. Merhaba NUMAN bey ben bir bankadan 10bin tl kredi çektim ve esnaftım kmaj denilen artı para hesabım vardı bide kredi kartım toplamda 25bin olan borcumu banka benden senet almış ama ben hiç senet imzalattırdıklarını hatırlamıyorum ama imzalar benim fakat üstünde yazan şey sonradan doldurulmuş gibi geldi bana size bir örneğini atıcaktım ama meilınız varsa atıcam senet normal senet değil tek imzalı ve sol altta ödeyecek yazıyor birde tanzim tarihi ve yeri tarihinde o bankaylada ilişkim yoktu şimdi ben itiraz etmek istedim bana icra dairesi senetlere itiraz edemezsin gid dava aç dedi.isterseniz senetlerin fotokopisini atıp bir baskın sizbile diyeceksiniz nasıl almışlar böle bişey diye meilım. servet_atakan@hotmail.com yardım edersemisiniZ.SAYGILARIMLA...

  YanıtlayınSil
 39. İyi akşamlar, benim adım Ben sadece kredi ihtiyacı olanlara bildirmek istiyorum, İbrahim Kiev benimdir. Ben güvenilir bir kredi şirketi Richardson Clifford kredi şirketi bir kredi var. onlar% 2 makul bir oranda bana bir kredi verdi. Ben de bu konuda arkadaşıma söyledim ve o da kredi aldı. Eğer mali yardıma ihtiyacınız varsa, e-posta ile şimdi onlarla temas: richardsoncliffordloaninvestment@hotmail.co.uk

  YanıtlayınSil
 40. Slm acik senetti imzalayan oldunde senet iptal olurmu yada acik senetin gecerlilik suresi nekadaedir yardimci olursaniz sev

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. senet şartlarını sağladığı, ve kanuni mirasçıları reddetmediği sürece borçtan sorumludur.

   Sil
 41. ramazan bozkurt28 Haziran 2016 17:06

  Merhaba Av.Numan Bey

  10 ay önce arabamı galericiye satarken sözleşme yapıp noterde parayı eft yapılıyor diye satışı gerçekleştirdik.Daha sonra galeriye geldiğimizde hesaba para geçmedi bunun üzerine endişelenmemem için arabanın satış fiyatı olan 24500 tl teminat seneti verdiler.Diğer gün galeriye gitiğimde oyalayıp arabamı 3. şahısa satmışlar ve aynı gün dukkanı kapatıp gitmişler .Dolandırıldıgımı anlayıp savcılıga suc duyurusunda bulundum.Satışı alan kişi yakalanıp 3 ay cezaevinde kaldı mahkemeye galeride yaptıgımız sozlesmeyi sunmuş ancak ben sözleşmenin bir nüshasını almadığım için bu sözleşme üzerinde düzeltme yaparak arabayı 10 ay vadeli aldıgını belirtmiş .2 makhemede hakim bu sözleşmeyi istiyor .Bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor . Teminat senedinin geçerliliği ve süresi nekadardır .Ayrıca başka bir dava açmamız gerekli mi SAYGILARIMLA

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Ramazan Bey merhaba; Öncelikle avukat olmadığımı, bu sitenin editörü ve yazarı olduğumu belirtmek isterim. Sorunuzla alakalı sitemizin değerli yazarlarından Av. Oğuzhan ÇAKIR'ın sorunuza ilişkin yanıtı aşağıda bulunmaktadır.

   İyi Günler, olayınızı maddeler halinde cevaplayacağım

   1- Öncelikle alım satım sözleşmesi yapıyorsanız bu sözleşmenin her halükarda bir nüshasını sizin teslim almanız gerekirdi. İspat bakımından ileride karşılaşabileceğiniz şu anda olduğu gibi sorunlarla karşılaşmamak için

   2- Satış Sözleşmesini noterde hazırladıysanız ve siz karşı taraf ve noter imzaladıysa bu artık resmi bir belge statüsündedir ve o evrak üzerinde bir tahrifat yapıldıysa bu "Resmi Belgede Sahtecilik" suçunu oluşturur. Bu sözleşmeyi orada hazırlayıp imzalattıysanız noterde bir kopyasının saklanması gerekir. Satış yapılan notere giderek bunun kontrolünü sağlayın

   3- Anladığım kadarıyla galeride ayrı bir sözleşme daha yapmışsınız. bu sözleşme üzerinde tahrifat yapıldığını belirtiyorsunuz bu durumda karşı taraf bu sözleşmeyi dosyaya sunduysa evrağın tahrifat yapılıp yapılmadığının tespiti için bilirkişi incelemesine gönderilmesini talep edin. Evrak sunulmadıysa "ben karşı tarafın söylediği şekilde bir belge düzenlemedim." tarzında ifade verin.

   Sizin sorduğunuz sorulara mail yoluyla verebileceğim bilgi bunlarla sınırlı. Davanızın ilerleyen safhalarında sıkıntı yaşamamak adına bir avukat yardımından yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Benimle çalışmayı düşünürseniz iletişim bilgilerim aşağıda mevcuttur.

   Adres: Yıldız Mah. Serencebey Yokuşu No:26/A 1 Beşiktaş / İstanbul
   e-posta: cakirhukuk@outlook.com - Tel: 0554 930 5545

   Sil
 42. İbrahim sonmez11 Temmuz 2016 18:27

  Numan bey merhaba benim aynı konu ile ilgili iki sorum olacak ben bi musterime mal verdim karşılığında almak gereken çek i evrak eline geçmediği için eline geçtiğinde cek ile değiştirmek uzere şubat 2016 senet imzaladı ve arkasında teminat senedidir diye belirti ve yukarıda anlattığım detayları aynen yazdi 1. ben bu gün u geçik senet i tahsil için nasil yol izleyebilirim 2. Senet teki borçlunun kendi üzerinde mal varlığı yok ama bir şahıs firmasına gayri resmi şekilde % 50 ortaklığı var bu ortaklığı kanitlanirsa borç tahsili için şahıs firmasına icra başlatılabilir

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Teminat senetinin bağlı olduğu, yani çeke karşılık verildiğine dair bir yazılı sözleşme elinizi kuvvetlendirecektir. Bunun yanında malım satımına ilişkin irsaliye fatura teslim fişi eft vs. ne varsa bu gibi evrakları toparlayıp bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederim.

   Sil
 43. numan bey merhaba yaklaşık 1.5 yıl önce gayrettepede bi araç kiralama firmasından araba kiralamıştık araç sıfırdı koltuk naylonlarını biz yırtmıştık hatta..aracı kiralarken 50000lik aracın değerinde bir senet yaptık sadece meblağ adım soyadım imzam vardı. bu ne senedi oluyor açık bir senet değil heralde. geçerlilik süresi ne kadar oluyor..bunları soruyorum aracı kuzenim teslim etti ve senet orda kaldı..

  YanıtlayınSil
 44. tarih yok teminat senedidir yazmıyor..rakamı belli isim soyaisim imza atılmış bir senet bu boş senetmidir teminat senedimidir -borç senedine yada başka senede çevrilebilir mi geçerlilik süresi varmıdır yazılı rakama yıllar sonra faiz söz konusu olurmu tşk.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Verdiğiniz bigilere göre senet açık doldurulmuş borç seneti gibi görünüyor. Bağlı bir sözleşme yoksa üzerine rakam yazılabilir, değiştirilebilir. Onun için profesyonel yardım (avukat) almanız şart.

   Sil
  2. numan bey biraz daha detayını öğrendim araç kiralama karşılığı aracın değerinde senede 50000 yazıp parantezle etrafını kapatmışlar isim imza var tarih belirtilmemiş bu durumda rakamla oynayabilirler mi? ..tşkr

   Sil
  3. Bu şekilde bir oynama olursa evrakta sahtecilik, senette tahrifat olur. Bu da suçtur.
   Daha detaylı bilgi için şu makaleye de göz atabilirsiniz: Boş kağıda imza atmanın hukuki sonuçları

   Sil
 45. Merhaba esim kirtasiyeden senet alip alacakli arkadasiy,a senet yapmis ve aradan zaman gecti bize hir bir borc bilgisi gelmedn bir sigorta sirketi alacakli olarak esimin masindan kesmekte..muhatabimiz arkadasiyken sirket oldu.herhangi bir itirazim olabilirmi benim alacakli isim olarak yaziyo ama borclu olarak sirket gozukuyo.

  YanıtlayınSil
 46. Merhaba esim kirtasiyeden senet alip alacakli arkadasiy,a senet yapmis ve aradan zaman gecti bize hir bir borc bilgisi gelmedn bir sigorta sirketi alacakli olarak esimin masindan kesmekte..muhatabimiz arkadasiyken sirket oldu.herhangi bir itirazim olabilirmi benim alacakli isim olarak yaziyo ama borclu olarak sirket gozukuyo.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Seneti ciro etmiş olabilir bundan dolayı muhatap siz olmuşsunuzdur. Konuya ilişkin evraklarınızı toparlayıp bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederiz.

   Sil
 47. merhaba numan bey, 2013 yılında araç kiraladım, boş senete imza atmıştım, tarih ve miktar yazmıyor. aracı teslim ettikten 15 gün sonra alacağımı söylediler, gittiğimizde seneti yırttık dediler ve bizde üstüne düşmedik. şimdi karşıma çıkardılar bu senedi, ortaklı şirketlerim var, şahsım adına hiç bir malvarlığım yok. şirket hesaplarına ve şirket mallarına haciz koyabilirler mi? şirket malı şahsi borcumdan sıkıntıya girer mi?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Boş senete imza atmışsınız. Bunun için ispat yükü size ait malesef. Şirket hususundase Ltd şti gibi tüzel kişiliklerde kişinin borcu şahsidir. Tüzel kişilikleri bağlamaz.bir avukat tan destek almanızı tavsiye ederim.

   Sil
 48. MERHABA NUMAN BEY ;
  DAHA ÖNCE ÇALIŞMA YAPTIĞIMIZ MÜŞTERİMİZ ÖDEME YAPMADI ÇEKLERİ KARŞILIKSIZ ÇIKTI BU İSTİNADEN TEMİNAT SENEDİ İMZALATMAK İSTİYORUZ TEMİNAT SENEDİ İÇİN SÖZLEŞMEYE NE YAZMAMIZ GEREK SENETE NE YAZMAMIZ GEREK VE TEMİNATLI SENET İLE BORCUMUZU TEMİN EDEBİLME DURUMUMUZ NEDİR BİLGİ VERİRSENİZ ÇOK SEVİNİRİM, TEŞEKKÜRLER

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Çekleri karşılıksız çıkan müşteriye benzer bir alışveriş yapmanız riskli. Buna rağmen ticari ilişkiye devam etmek istiyorsanız ticarete konu alacak verecek ile alakalı detaylı sözleşme hazırlamanız ve sözleşme içerisinde tutara karşılık gelen teminat seneti imzalanmıştır şeklinde açık bir ifadenin geçmesi önemlidir.

   Sil
 49. merabalar babam kredi kartlarından dolayı hacizlik oldu hacizlik olmadan önce anlaşmalı senet yaptılar banka maasına ve evdeki eşyalara haciz koymasın diye zaten kirada oturuyoruz magdur durumdayız anlaşmalı senet oldugu ortaya cıkarmı cıkarsa ne olur nelere dikkat edilir yardımlarınızı bekliyorum evime sürekli haciz memurları geliyor .

  YanıtlayınSil
 50. Merhaba,Numan Bey
  Ben kapıdan satışla ürün almıştım,12 taksitle ödemem gerekiyordu(1 peşinat ödedim) bana sözleşme imzalattılar,bir de ürünleri teslim aldığıma dair bir kağıt(öyle demişlerdi).Bana hiç bir şey vermediler garanti belgesi dışında ona da tarih yazmamışlar.Ben 3 gün sonra cayma bildirimi gönderdim firmaya.Bana dönen olmadı,bende Tüketici Hakem heyetine başvurdum dava hala sürüyor.Ama bu arada karşı taraf ilamsız takip başlatmış,bana tek seferde ödemem için senet imzalatmışlar ve tarih satıştan bir ay öncesine ait.Tebligat gelmedi.Tüketici Heyetine gittim bekleyin dediler,ama ben senet imzalamadım,senet söz konusu bile olmadı.Suç duyurusunda bulunmak istiyorum,doğru olur mu.Nasıl bir avukata danışmam lazım icra avukatı mı,yoksa normal mi.Yardımcı olursanız,çok sevinirim.Teşekkürler.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba konu nitelikli dolandırıcılık gibi görünüyor. İlerde mağdur olmamanız adına borçlar hukuku dalında uzman bir avukat ile Görüşmeniz gerekiyor.

   Sil
 51. selam numan bey 3te 1 pay sahibi oldugum şirkette 3 sene önce fabrikaya 150 bin teminat senedine ortagım imza attı benimde imzam var ben imza attıktan 6 ay sonra şirketten resmi olarak ayrıldım payımı ortagıma devir ettim bana ihtiyati haciz geldi tapuda ögrendim elime herhangi bir haciz evragı gelmedi bu borcu önce bende mi tahsil ederler yoksa ortagımdamı suan 2 taşınmaz tapumda ihtiyati haciz var ne yapmam lazım

  YanıtlayınSil
 52. Devir sözleşmesi ile hakkınızı arayabilirsiniz. Konu ciddi olduğu için bir avukatan destek almanızı öneririm. Sözleşme yoksa ispat yükü sizde olduğu için şartlar zorlaşacaktır

  YanıtlayınSil
 53. Merhaba efendim,
  İşe girerken sözleşme yaptık. Sözleşmede de belirtilen 50bin dolarlık ek bir senet imzaladım. Tarih boş. Sadece bedel yazıyor. Teminat seneti diye de belirtmemistim (bilmiyordum). Ancak sözleşmem 5 yıllık ve bu sözleşmede bu senetten bahsediliyor. Sözleşme ve senet tarihi de aynı. Sözleşme günü bittiğinde, senetimi de alabilir miyim? Vermiyorum diyebilirler mi? Ya da 3. Şahıslara ciro edebilirler mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba
   Sözleşmede teminat senetidir şeklinde bir ibare yoksa borç seneti hükmünde olup ciro edilme riski vardır. Burada sözleşme sizin için olası bir hak aramada delil sunmanıza yardımcı olacaktır. 50 bin dolar ciddi bir rakam şimdiden önlem almanızda fayda var.karşı tarafla bu konuda uzlaşmalı, kendinizi sözleşme dışında yapılacak keyfi bir işlem için yazılı güvenceye almanızı tavsiye ederim.

   Sil
 54. Merhaba efendim bir mağazadan alışveriş yapmıştım 6 ay ödeme yapamadım avukata vermişler ben dedim taksite bölüm dedim yanlız avukatta kabul etmiyo ödememi dolandırıcılık suçu diyor anlamadım ben bunu ben borçumu ödemek istiyorum ne yapmalıyım

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Borcunuz avukat tarafından takip ediliyorsa avukatlık masrafı dahil olarak talep edeceklerdir. Uzlaşıp uzlaşmamak kendi takdirinde

   Sil
 55. 27500 lük alacaklı olduğum bir senet var.Vadesi 30 Agustos 2016.Ödenmedi.Avukata verdim.Borcum yok diye itiraz edildi.İcra inkar tazminatı ile İcra hukukta dava açtım.Duruşma günü verildi.Senedin arkasına teminat senedidir.3.şahıslara verilemez.Mart 2016 dan itibaren 5000 taksitlerle ödenecek yazíyor.Hiç bir ödeme yapilmadi bana.İcra hukukta açilan dosyaya 2 hafta içindede delil sunmadilar.Lehime bir karar çikmasinda mani bir durum olmaz değilmi? Hacze devam edebilirmiyim.cevap bekliyorum

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Verdiğiniz bilgilere göre aleyhte bir karar çıkması için borcun ödendiğini belgelemesi, veya borç doğuran işlemin hiç olmadığının ispatı gerekiyor. Onun için gidişat lehinizde görünüyor.

   Sil
 56. 27500 lük alacaklı olduğum bir senet var.Vadesi 30 Agustos 2016.Ödenmedi.Avukata verdim.Borcum yok diye itiraz edildi.İcra inkar tazminatı ile İcra hukukta dava açtım.Duruşma günü verildi.Senedin arkasına teminat senedidir.3.şahıslara verilemez.Mart 2016 dan itibaren 5000 taksitlerle ödenecek yazíyor.Hiç bir ödeme yapilmadi bana.İcra hukukta açilan dosyaya 2 hafta içindede delil sunmadilar.Lehime bir karar çikmasinda mani bir durum olmaz değilmi? Hacze devam edebilirmiyim.cevap bekliyorum

  YanıtlayınSil
 57. teminat senetlerini vade tarıhını 5 sene sonra yazıp icra yapmaları doğalmı ? bankadan abım kredı cekmişti babam ve ben cekıl olmustuk sene 11.11.2011 vade tarıhını yenı yazmıs banka 10.16.2016 boyşe bısey mumkunmudur.ayrıca senet normal borc seneti gibi teminat senetir yazmıyor

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Teminat seneti ibaresi geçmeyen senetler borç seneti hükmündedir.

   Sil
 58. Merhabalar,yardımcı olursanız çok sevinirim. Ben geçen yıl bir yıllığına bir kira sözleşmesi imzaladım ve her ay için o ay tarihli kira bedelinde senetler imzaladım.Bir tane fazladan bir senet imzaladım tarihsiz ve kira bedeli kadar eşyalara zarar gelmemesi adına denildi.Bir yılın sonunda duzenli olarak kiralarımı ödememe rağmen son iki ayın senedi ve fazladan imzaladığım senet kayboldu dıye verilmedi.Nasıl bir teminat senedi imzalatmalıyım ki sonrasında hiç sorun çıkmasın? Ayrıntılı olarak yazarsanız senedın önüne ve arkasına ne yazdırmam gerektiğini çok sevinirim.Şimdiden çok teşekkür ederim.

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Senetelere dair alacaklarınızı ödediğinize ve borcunuz olmadığına dair bir yazılı belge almanız sizi ilerde doğabilecek borç yükünden kurtaracaktır.

   Sil
  2. Yani herhangi bir kağıda borcum olmadığını yazıp imzalatmam yeterli teminat senedine gerek yok öylemi?

   Sil
 59. Numan bey merhaba geçen gün abimin çalıştığı şirkete bağlı telefoncu şubesi esnafta dahil olmak üzere 50 kişiyi dolandrıp 2.000.000 TL ile kayıplara karıştı benımde abim bu firmada çalıştığı için bu dolandırıcı firmada abimin bayisi olduğu için şirkette diyorki bu bizim zararımızı sen karşılayacaksın kaçan şahıs şirkete 300.000 TL değerinde ev devretti bu şirketten aldığı cihaz toplamıda 254.000 TL tutarında,bende abimi merak ettiğim için şirkete gittim basına birşey gelmesinden korktuğumdan daha sonra dedilerki 160.000 TL yada tapu verin işi çözelim dediler bana bizde bende para yok dedim abimle bana karşılıklı 250.000 TL lik çapraz senet imzalatıp birbirimize kefil yaptılar vede kimlik fotokopilerimizi aldılar baskı altındaydık bize birşey yapmalarından korktuğumuz için imzalamak zorunda kaldık bunları Nasıl iptal ettirebiliriz yardımcı olursanız sevinirim,böyle bir borç ilişkimiz hiç yok çünkü ilk defa gördüğüm kişiler birde annemin babamın üzerine ev var bizim üzerimizde hiçbirşey yok ikametgah anne babanın evinde gözüküyor evler elden gidermi birde senetleri birine ciro ederlerse ne yapmamız lazım yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Sizin imzaladığınız bir borç senedi yüzünden annenizin babanızın üzerine olan ev (kefil değillerse) haczedilemez. Senedi zorla imzaladığınızı iddia ediyorsanız mutlaka adli mercilere başvurmanız gerekir. Normal şartlarda senetten borçlu ve kefil olarak ikiniz de sorumlusunuz. Birinizden tahsil edemezler ise yasal olarak kefilden tahsil ve haciz süreci olacaktır.

   Borcun miktarı ve olayın boyutu açısından bir avukata gidip yasal süreci bir an önce başlatmanızı tavsiye ederim.

   Sil
  2. merhaba bir iş yapılacaktı ortaklık adına 100 bin tl tarihi atılmamış senet yapıldı fakat senete herhangi bir sözleşme yada teminat ibaresi koyulmadı daha sonra yapıcağımız iş iptal oldu bu arada 1 yıl geçti kişiden seneti istediğimde yok bulamıyorum diyor. yasal olarak bir protesto filan karşılaşmadım her an karşıma çıkarsa ne yaparım diye düşünüyorum. (kişiyle konuşmuyoruz)

   Sil
 60. Numan bey merhaba geçen gün abimin çalıştığı şirkete bağlı telefoncu şubesi esnafta dahil olmak üzere 50 kişiyi dolandrıp 2.000.000 TL ile kayıplara karıştı benımde abim bu firmada çalıştığı için bu dolandırıcı firmada abimin bayisi olduğu için şirkette diyorki bu bizim zararımızı sen karşılayacaksın kaçan şahıs şirkete 300.000 TL değerinde ev devretti bu şirketten aldığı cihaz toplamıda 254.000 TL tutarında,bende abimi merak ettiğim için şirkete gittim basına birşey gelmesinden korktuğumdan daha sonra dedilerki 160.000 TL yada tapu verin işi çözelim dediler bana bizde bende para yok dedim abimle bana karşılıklı 250.000 TL lik çapraz senet imzalatıp birbirimize kefil yaptılar vede kimlik fotokopilerimizi aldılar baskı altındaydık bize birşey yapmalarından korktuğumuz için imzalamak zorunda kaldık bunları Nasıl iptal ettirebiliriz yardımcı olursanız sevinirim,böyle bir borç ilişkimiz hiç yok çünkü ilk defa gördüğüm kişiler birde annemin babamın üzerine ev var bizim üzerimizde hiçbirşey yok ikametgah anne babanın evinde gözüküyor evler elden gidermi birde senetleri birine ciro ederlerse ne yapmamız lazım yardımcı olursanız sevinirim

  YanıtlayınSil
 61. merhaba bir iş yapılacaktı ortaklık adına 100 bin tl tarihi atılmamış senet yapıldı fakat senete herhangi bir sözleşme yada teminat ibaresi koyulmadı daha sonra yapıcağımız iş iptal oldu bu arada 1 yıl geçti kişiden seneti istediğimde yok bulamıyorum diyor. yasal olarak bir protesto filan karşılaşmadım her an karşıma çıkarsa ne yaparım diye düşünüyorum. (kişiyle konuşmuyoruz)

  YanıtlayınSil
 62. Merhabalar elimizde bir çek var düzenleme tarihi sözleşme tarihinden sonra.çekin arka yüzünde ../../2016 tarihli ticari sözleşmenin teminatıdır ibaresi var ve çek ciro edilmiş kambiyo takibi yapabilir miyim?

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba; Senetin-Çekin sözleşmeye değil sözleşmenin borca ilişkilendirilmesi gerekir. En azından teminattır ifadesinin altında tarafların imzası bulunmalıdır. Bunun dışındaki idda ve talepler irade dışı işlem sonucu doğurabilir.

   Sil
 63. 125 bin tl tarihi atılmamış senet yapıldı fakat senete herhangi bir sözleşme yada teminat ibaresi koyulmadı senet geçerliği nedir

  YanıtlayınSil
 64. sözleşmede vaadedilen hizmetleri alamıyosam senet iptal edilirmi

  YanıtlayınSil
 65. Slm bır magzadan telefon aldım borcunu odeyemedım avukatlık oldum avukat benı arayıp Dolandırıcılık yaptın diyor hıc bır taksıt ıdemedın senı dolandırıcılıktan dava edeceğim dıyor boyle bır sey sız konusumu yardımcı olursanız sevınırım

  YanıtlayınSil
 66. Slm bır magzadan telefon aldım borcunu odeyemedım avukatlık oldum avukat benı arayıp Dolandırıcılık yaptın diyor hıc bır taksıt ıdemedın senı dolandırıcılıktan dava edeceğim dıyor boyle bır sey sız konusumu yardımcı olursanız sevınırım

  YanıtlayınSil
 67. Selam bi galeriden araç aldık o bana kefil oldu ben ona kefil oldum ben satışını aldım mülkü muhafaza koydurdum borcum bitti senetimi aldım bu arkadaştan satışı almadı pttyle gönderdiği halde ne satışı veriyorlar ne senedi senedinde icraya vermişler ne yapmam lazım

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Borçlu ve alacaklı ilişkisi daha net yazarmısınız?

   Sil
 68. Selam bi galeriden araç aldık o bana kefil oldu ben ona kefil oldum ben satışını aldım mülkü muhafaza koydurdum borcum bitti senetimi aldım bu arkadaştan satışı almadı pttyle gönderdiği halde ne satışı veriyorlar ne senedi senedinde icraya vermişler ne yapmam lazım

  YanıtlayınSil
 69. Selam ben bi senete kefil oldum ödendiği halde icraya koymuşlar senetle aldığımız aracın satışıda daha adamın üzerine neyaparım ben kefillikten nasıl kurtulurum

  YanıtlayınSil
 70. Ödeme makbuzu veya dekontu varsa icrayı dururabilirsiniz.

  YanıtlayınSil
 71. Merhaba İstanbul'da bir araba kiraladık 5000 TL senet imzaladık aradan iki ay sonra askere gittim seneti almayı unuttum araç kiralama yeri beni avukata vermiş napabilirim 7500 TL ye yükselmiş bu işten nasıl kurtulurum teşekkürler

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Araç kira sözleşmesi ve teslim tutanağı yoksa işiniz zor bir an önce bir avukattan destek almanızı öneririm.

   Sil
 72. Güneş açikgöz27 Ağustos 2017 22:05

  Merhaba Numan Bey senete istinaden düzenlenmesi gereken iş sözleşmesinde nelere dikkat edilmeli .yani mutlaka olmasi gereke birsey varmi bir sözleşme numarasi yazılması gerekiyormu ayrıca seneti is yerine verirken isyerinin sirket adı yazılacakmi sözleşmeyi sirket yetkilisimi imzalamali yoksa personel müdürü imzalayabilirmi cevabınızı rica ediyorum teşekkür ederim

  YanıtlayınSil
  Yanıtlar
  1. Güneş Hanım merhaba;
   İş sözleşmelerinde nelere dikkat edilmeli konusunda şu makalemize göz atabilirsiniz. Bunun dışında imza için firma yetkilisi olması gerekir.

   Sil
 73. Merhaba bir sorum olacaktı benim
  2014 yılında bir ay arayla rent a car'dan araç kiraladım o zaman ilk araç kiralamam olduğu için sözleşme yapıldı sonrasında altında senet varmış sözleşme ile birlikte onu almadım aradan 3 yıl geçmesine rağmen firma 2 sözleşmedeki senedi icra ile takip başlatmış.
  araç zamanında teslim edildi ve kaza vs hiç yaşanmadı bu art niyetli kişilere karşı ne yapmam gerekiyor?
  5 gün içinde itiraz etmem gerekiyormuş nasıl bir itiraz yolu izlemeliyim? imza itirazında bulunamam hatırmamıyorum ama sözleşmenin altındaki senede imza atmış olabilirim.yardımcı olursanız çok sevinirim

  YanıtlayınSil
 74. Merhaba bir sorum olacaktı.
  2014 yılında rent a cardan 1 ay ara ile 2 kez araç kiraladım 1 gün sonra sorunsuz teslim ettim.fakat firma 3 yıl geçmesine rağmen icra takibi başlatmış ve ödeme emri göndermiş.
  1) firma araç 30 gün yattı diyor ancak ben aracı sorunsuz teslim ettim
  2)sözleşme yaptık ve sözleşmenin altında senette vardı ancak ayrı senet değildi sözleşme ile birlikteydi

  YanıtlayınSil
 75. selam....bayilik sozlesmesi imzalandi...2 adet senet imzalandi...1 yil bayilik yapildi...bayiyi baska bir bayiye distributor araciligi ile ve ana firma araciligi ile sozlesme imzalanarak devir edildi...ilk sozlesme benim 2.sozlesme yeni bayinin...benim firma ile hicbir baglantim kalmadi...borcum yok...aldigim hediye,bedelsiz vs. hic bir urun yok....sorun bundan sonra basliyor...sozlesmemi ve senetlerimi iade etmiyorlar...6 ay onlarda kalacakmis...elin adaminda 6 ay neden kalsin senetler anlamadim....menfi tespitmi acayim polislemi gidip tutanak tutturayim yoksa hir gur ilemi senetlerimi alayim....tesekkurler

  YanıtlayınSil
 76. Mrb
  Anlaşma Senedi Nedir
  Noter Tasdikli Olmadan
  Bir Kanuni Geçerliliği Varmıdır

  YanıtlayınSil
 77. Mrb
  Anlaşma Senedi Nedir
  Noter Tasdikli Olmadan
  Bir Kanuni Geçerliliği Varmıdır

  YanıtlayınSil
 78. Selam bir inşaat tan daire aldım 55000 peşin ödedim.aramızda sözleşme yaptık.birde teminat senedi aldım .mütahit daireyi benden önce başka birine daha aynı şekilde satmış para nası geri alabilirim.

  YanıtlayınSil
 79. Merhabalar. Francihe sözleşmesine istinaden bi senet verdik ve karşı taraf sözleşmenin 6 maddesine uymadığından ve telefonla aniden iflas ettim malzeme getirmiyorum diye belirttikten sonra ayrıca marka patentini alamayıp bize olmayan bir marka kullanım hakkı verip dolandırdığından dolayı ihtar çektik.Bize karşı ihtar çekti ve tekrar ihtarına cevap olarak yukarıdakileri yeni ihtara ekledik ama cevap alamadık. Cevap gelmediği durumda sözleşmenin fesh olacağınıda bildirdik. Sonrasında senede istinaden bize icra yolladı ve bizde icra dairesine dilekçe vererek icrayı durdurduk. Senet ve sözleşme düzenlenme tarihi 1/1/2016. İcra tarihi 1/3/2017. İcra dairesinde dosyamız hala açık görünüyor ve bu durum bankalar açısından bize sıkıntı oluyor. Ne yapmalıyız? Ayrıca sözleşmede haksız bulunan taraf karşı tarafa senet miktarını öder diye maddede var. Çok teşekkürler

  YanıtlayınSil

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.