Adli yardım - ücretsiz avukat hizmeti

ücretsiz avukat

Hak arama ve adil yargılanma hususunda Anayasanın 36. maddesi; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir”. diyerek iddia ve savunma makamı kişileri güvence altına almıştır.

Barolar avukat tutmak isteyip maddi gücü elvermeyen vatandaşlar kişiler için dava ve harç masraflarının muaf tutularak ücretsiz avukatlık hizmeti vermektedir. Adli yardım olarak adlandırılan bu hizmetten hangi hallerde yararlanılır inceleyelim.

Barodan ücretsiz avukat talebi almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Öncelikle adli yardım hizmetinin tüm davalar için olmadığını belirtmek gerekir. İcra takibine konu davalar ve kişiler arasındaki özel anlaşmazlıklar, çekişmeli haklar çözümlendiği hukuk davalarıdır. 

Bu davaları ilgilendiren konularda geçici hukuki korunma isteyenler iddia ve savunmalarını yerine getirmede adli yardım talebi kapsamında ücretsiz avukat hakkını kullanabilirler. Adli yardım konusu avukatlık kanunu'nun 176. maddesinde belirtilmiştir.

Madde 176 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/84 md.)
Adlî yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı
bulunmayanlara bu Kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.
Adlî yardım bürosu (2)
Madde 177 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/85 md.)
Adlî yardım hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim kurullarınca avukatlar arasından
oluşturulan adlî yardım bürosu tarafından yürütülür. Baro yönetim kurulu, ayrıca baro merkezi
dışında avukat sayısı beşten çok olan her yargı çevresinde de bir avukatı adlî yardım bürosu
temsilcisi olarak görevlendirebilir. Büro ve temsilciler, baro yönetim kurulunun gözetimi altında
çalışırlar.

Madde 178 – (Değişik : 2/5/2001 - 4667/86 md.)
Adlî yardım istemi, adlî yardım bürosuna veya temsilcilerine yapılır. İstek sahibi,
isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır.
Yardım isteminin reddi halinde, ilgilisi yazı veya sözle baro başkanına başvurabilir. Baro
başkanının vereceği karar kesindir.

Adli yardım talebi kapsamında ücretsiz avukat talebinde istenebilecek belgeler

  •  Muhtarlıktan alınacak fakirlik belgesi, 
  •  İkametgah belgesi, 
  •  Nüfus cüzdan fotokopisi, 
  •  Dava için gerekli belgelerin fotokopisi 
Dikkat: Bazı barolar, gelir durumunu belgelendirmek adına aylık kazancı gösteren belge (bordro vs.), ilgilinin üzerine kayıtlı gayrimenkul veya araç olup olmadığını gösteren evrak veya herhangi bir sigortadan yararlanıp yararlanılmadığını belgelemek isteyebilmektedir.

 Ceza davalarında ücretsiz avukat talebi hangi hallerde olur? 

CMK.nun 150’nci maddesinde; “Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir”. Bu noktada ceza davalarında ücretsiz avukat talebinde bulunmak için gerekli şartlardan birincisi sanığın çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz olması diğer şart ise alt sınırı beş yıl hapis cezasından fazla olan bir suçun şüphelisi olan kişilerin talebi olmaksızın veya kişi kendisine bir avukat seçemeyecek durumdaysa kişinin talebi üzerine baro tarafından ücretsiz avukat atanır.

Hiç yorum yok

►Bir profiliniz yoksa "Yorumlama biçimi" seçeneğinden "Adı/URL" kısmına isminizi yazarak (url zorunlu değil) veya "Anonim" bölümüne tılayarak yorumunuzu yazabilirsiniz.